اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیهرضایی2
نایب رئیس شورا
محمد رضایی
آقای نانکلی
خزانه دار شورا
محسن نانکلی
آقای جوادی
نماینده شورا در شورای شهرستان
جلال جوادی

رحیم لو
سخنگوی شورا
رضا رحیم‌لو
حسن پور
عضور شورا
مهدی حسن‌پور
مهدی دیال
عضو شورا
مهدی دیال‌آبادی

دسته جمعی