اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیهمهدی دیال
نایب رئیس شورا
مهدی دیال‌آبادی
حسن پور
خزانه دار شورا
مهدی حسن‌پور
photo_2017-08-26_19-50-20
سخنگوی شورا
علی بیگدلی

رضایی2
دبیر اول
محمد رضایی
آقای نانکلی
دبیر دوم
محسن نانکلی
رحیم لو
عضو شورا
رضا رحیم لو

دسته جمعی