• نظارت بر كليه واحدهاي تحت سرپرستي و تعليم لازم به پرسنل واحد مالي و رفع نواقص كار

 

 •  تهيه برنامه عملياتي مالي و هماهنگ ساختن عمليات جاري

 

 •  تهيه گزارشهاي مالي و ترازنامه ، اصلاح ، متمم ، تفريغ بودجه سالانه

 

 •  نظارت و رسيدگي برحسابهاي هزينه

 

 • بررسي عملكرد مالي شهرداري

 

 • تنظيم بودجه پيشنهادي سالانه

 

 •  بررسي و نظارت بر اموركارپردازي

 

 •  شركت در كميسيونهاي معاملات شهرداري (مناقصه ، مزايده)

 

 •  بررسي و نظارت بر درآمد شهرداري

 

 •  پيگيري اعتبارات شهرداري

 

 • اجراي بودجه مصوب و ابلاغ اعتبارات واحدهاي شهرداري

 

 •  انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب

 

 •  پرداخت هزينه هاي مستمر و غيرمستمر شهرداري

 

 •  تنظيم ليست و پرداخت حقوق كاركنان شهرداري

 

 •  نظارت بر ثبت و نگهداري دفاتر حسابها اعم از دفتر روزنامه ، كل ، معين ، دفاتربانكها

 

 • تهيه صورت مغايرتهاي بانكي و رفع اختلاف با دفاتر بانكها

 

 •  تطبيق اسناد هزينه با موازين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه