میلاد با سعادت امام علی (ع) گرامی باد

نهمين شمس وجود، سرچشمه جود
25 اسفند روز شهرداری گرامی باد.

اى آنکه حریم کعبه کاشانه تست‏

بطحا صدف گوهر یکدانه تست‏

گر مولد تو بکعبه آمد چه عجب

اى نجل خلیل خانه خود خانه تست