انتقادات و پیشنهادات

شهرداری اقبالیه همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان است و به آن ارج می نهد.