جلسه غلامرضا فرجی سرپرست شهرداری با سرکار خانم مهندس خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی جهت تأمین آب زمین چمن فوتبال واقع در باغ عمران