ثبت‌نام در مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه