پاکسازی و علف زنی روفوژ وسط خیابان های سطح اقبالیه در راستای زیباسازی منظر شهری توسط واحد فضای سبز