آغاز عملیات هرس درختان سطح شهر – خیابان مدنی توسط واحد فضای سبز شهرداری