هشتمین جلسه کمیسیون عمران شهر اقبالیه با حضور شهردار، اعضای کمیسیون ، مسئولین واحد حراست،اداری با محوریت توسعه، و سرعت بخشی به فعالیت های عملیات عمرانی سطح شهر برگزار گردید.