گزارش تصویری از ادامه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری