ادامه عملیات محوطه سازی میدان ولایت توسط واحد عمرانی شهرداری