گزارش تصویری از ادامه عملیات آماده سازی و جدول گذاری معابر عمومی باغ عمران توسط واحد عمرانی شهرداری