اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیهآقای جوادی
نایب رئیس شورا
جلال جوادی
مهدی دیال
خزانه دار شورا
مهدی دیال آبادی
no-image
سخنگوی شورا
داود مولایی

حسن پور
دبیر اول
مهندس حسن پور
رضایی2
عضو شورا
محمد شیخ رضایی
رحیم لو
عضو شورا
رضا رحیم لو