اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیهWhatsApp Image 2021-08-10 at 9.06.22 AM
سخنگو شورا
هوشنگ حیدری
MrMolaii
خزانه دار شورا
داود ملایی
WhatsApp Image 2022-01-25 at 9.23.39 AM
منشی دوم شورا
سید علی پرپینچی

mrAlian
منشی اول شورا
رضا علیان
MrBigdelo
نائب رئیس شورا
خیراله بیگدلو
رحیم لو
عضوو نماینده شورای شهرستان
رضا رحیم لو