• برآورده سازي نيازهاي مردمي و الزامات قانوني (شوراي شهر ، ذينفعان)

 

 •  نظارت بر كيفيت و كميت امور واحدها

 

 •  تعيين خط مشي كيفيت

 

 •  ارائه اطلاعات لازم به واحدها در شهرداري جهت برآورده سازي الزامات شهروندان

 

 •  شركت در جلسات داخلي و خارج از شهرداري

 

 • تعيين راهكارهاي لازم جهت افزايش رضايت شهروندان

 

 •  نظارت و بازرسي بر امور پيمانكاران

 

 •  پيگيري شكايات شهروندان كه به واحد روابط عمومي ارسال شده است

 

 •  تأييد بودجه پيشنهادي و پيگيري جهت تصويب آن

 

 •  تأييد كليه مدارك درون و برون سازماني

 

 •  انتخاب نماينده مديريت

 

 •  نظارت بر كاركليه پرسنل و تقسيم كار بين كاركنان
Skip to content