آغاز سونداژ از کنار گذر خیابان امام خمینی(ره) برای اجرای شبکه فاضلاب( لوله هزار) جهت رفع مشکل آبهای سطحی حد فاصل ایستگاه سنگ بری تا خیابان نبوت