بازدید از مرکز کارآفرینی
تشکیل ستاد برف روبی شهرداری اقبالیه

به استحضار می رساند با توجه به عدم ابلاغ نهایی طرح تفصیلی شهر اقبالیه و همچنین طی تشریفات ثبتی تهیه سند افرازی اسناد اراضی قورچی،هرگونه نقل و انتقال قطعات تفکیکی از نظر این شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و مسئولیت حقوقی آن بر عهده معامله کنندگان است.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است