آماده سازی معابر سطح شهر اقبالیه

مزایده فروش 13 قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر اقبالیه
اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه

موضوع مناقصه : آماده سازی معابر سطح شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل نقشه ها ودتایل های اجرائی پیوست توسط شرکتهای واجد شرایط و دارای  حداقل رتبه 5  ابنیه ویا راه و اشخاص حقیقی دارای حد اقل رتبه 3 راه و ترابری

علاوه بر مراتبي كه در راهنمای اين مناقصه ذكر شده است شرايط مشروحه ذیل ،  نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

1- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد ضمانتنامه خود را در پاكت جداگانه (پاکت الف)بترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد. در روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مناقصه، شماره و تاریخ مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر ، به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

2- پيشنهاد مناقصه شامل تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي 3، 4، 5 و 6 ذيل است .

3- اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختيار داوطلبان مشاركت در مناقصه قرار داده شده است بايد بر طبق شرايط مناقصه و راهنمای آن و نيز ساير دستورالعملها و مقررات، تكميل و تنظيم شده و همراه ساير مدارك در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir بارگذاری گردد.

  • اسناد و مدارکی که باید در پاکت جداگانه (پاکت الف)قرارداده شده و تحویل شهرداری گردد:

4- ضمانت نامه یا فیش بانکی واریزی جهت شرکت در مناقصه

5- مدارک و اسنادی که باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری گردد:

5-1- تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی.

5-2- تصویرمصدق تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی پیشنهاد دهنده ( برای اشخاص حقیقی).

5-3- رونوشت مصدّق اساسنامه و آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور و آخرين تغييرات شركت (مورد تأئید اداره ثبت)، همراه با برنامه زمانبندي اجراي كار.

5-4- گواهی صلاحیت پیمانکاری وگواهی صلاحیت ایمنی هنگام شرکت در مناقصه  (ارائه  بیمه نامه جامع مسئولیت مدنی بعد از انعقاد قرارداد الزامی می باشد .)

تذکر: پیرو آئین نامه شماره 16169/ت 39271 ﻫ- مورخ 29/1/88 مصوب هیئت وزیران، گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری بایستی به روز شده و نیز شرکت علاوه بر گواهینامه فوق شناسه ملی اشخاص حقوقی را ارائه نماید .

5-5- برگه خود اظهاری .

5- 6- نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي .

5-7- مشخصات فني ، مشخصات فني خصوصي و فصول پیوست های مربوطه .

5-8- شرايط خصوصي مناقصه و پيمان.

5-9- فهرست مقادیر و قیمت های واحد برآوردی كار، همراه با دستورالعملهای نحوه پرداخت قیمت (این دستورالعملها در مواردی که از فهارس بهای واحد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور استفاده می شود، همان شرح کلیات و سرفصلهای فهارس بهای پایه مربوطه خواهد بود).

5-10- برگ تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي (فرم شماره3).

5-11- راهنمای مناقصه (فرم شماره 1).

5-12- شرايط مناقصه (فرم شماره 2).

5-13- تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان (فرم شماره4).

5-14- فرم تكميل شده تعهد بيمه تمام يا قسمتي از كار كه مورد نظر كارفرما باشد (فرم شماره 6).

6- برگه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir درج گردد :

6-1- اوراق و جداول تکمیل شده تجزیه بهاء (موضوع بخشنامه شماره 1232579/96 مورخه 31/03/1396 سازمان برنامه و بودجه) و ونحوه ارائه قیمت طبق دستورالعمل شماره 76574/100 مورخ 19/08/1387 سازمان برنامه وبودجه وتکمیل نمودن جداول مربوطه الزامی می باشد .

6-2- تذکر: پیشنهاد قیمتها به شرطی مورد بررسی قرار می گیرند که شامل قیمت کل به همراه اوراق و جداول تجزیه بهاء وفرمهای ارزیابی باشد .

6-3-جداول تکمیل شده ارائه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصول فهرست بهاء .

7- پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي باشد. در صورت وجود ایراد، خدشه و یا نقص در تنظیم و ارائه اسناد و مدارك مناقصه، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي، آن پيشنهاد مردود است.

8- هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها، كتباً از سوي دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

9- مناقصه گزار حق تغيير، اصلاح و يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد.

10- از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه‌گزار ميتواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را به تعويق اندازد بنحويكه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.

11- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف ، در برگ پیشنهاد قیمت (فرم شماره 5) نوشته شود. براي تعيين برندة مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قیمت به حروف را نداشته باشد، مردود است.

12- برنده مناقصه بايد حداكثر تا 7 (هفت) روز پس از ابلاغ كارفرما به او (باستثناي روزهاي تعطيل)، با سپردن تضمين انجام تعهدات (بميزان ده درصد قيمت پيشنهادي خود)، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غير اينصورت تضمين شركت در مناقصه او، بدون هيچگونه تشريفات بنفع كارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضي نيز در اين خصوص نخواهد داشت. در صورتيكه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده، حاضر به انعقاد پيمان نشود، نفرات دوم وسوم در صورت حائز شرايط بودن به عنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه ایشان هم به ترتيب عنوان شده در بالا، بنفع كارفرما ضبط ميشود.

13- پس از تعيين نفرات اوّل تاسوم (مورداً) مناقصه، تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي در اسرع وقت آزاد ميشود.

14- كليه پيشنهادات مشروط و يا مبهم و يا غير قابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در آنها رعايت نشده باشد مردود خواهند بود و كارفرما(دستگاه مناقصه گذار) نيز در چهارچوب قانون در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و موظف به دادن هيچگونه توضيحي در اين خصوص نميباشد.

15- اعتبار پیشنهاد قیمتها از روز باز گشائی اسناد مناقصه به مدت سه ماه می باشد .

16 -صرفاً اسناد پاکتهای پیشنهاد ب و ج دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است .در جلسه بازگشایی پاکتهای ب و ج ، اسناد فیزیکی و اسناد فاقد امضاء الکتریکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *