مزایده اجاره سالن سرپوشیده

مزایده فروش بیست ودو قطعه زمین با کاربری مسکونی- صنعتی
تجدید مناقصه آماده سازی معابر سطح شهر

موضوع مزایده : اجاره سالن سرپوشیده بمدت یکسال شمسی

 

مساحت کاربری آدرس قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
900 ورزشی اقبالیه بلوار امام خمینی 564.000.000 28.200.000

 

1– دستگاه مزایده گزار : شهرداری اقبالیه

2– مبلغ تضمين شركت در مزایده واریز   5% مبلغ کل  پایه کارشناسی می باشد كه بايد به يكي از صورت‌های مشروحه زير، همراه با اسناد مزایده در پاكت الف به دستگاه مزایده گزار تسليم شود.

الف ارایه رسيد بانكي واريز وجه نقد مزبور به حساب شماره  0106395281003  سيبا بانك ملي شعبه شهراقبالیه(حساب سپرده )

ب- ضمانتنامه بانكي بنفع فروشنده

ج- ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوزلازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديدباشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي نيز بايستي طبق فرمهاي مورد قبول دستگاه مزایده گزار تهيه و تسليم گردند.

3اسناد مزایده در ساعتهاي اداري روزهای غیر تعطیل، از تاريخ  1399/05/13  تا مورخ 1399/05/19 به فروش ميرسد.

4– نشاني محل فروش اسناد مزایده  : اقبالیه خیابان شهید ابوترابی ساختمان شهرداری اقبالیه   امورقراردادها.  تلفن تماس :33410379- 028

5- قيمت اسناد مزایده 200.000  ريال است که باید به حساب شماره 100829045615 نزد بانک شهر شعبه طالقانی قزوین  به نام شهرداری اقبالیه واریز نمایند .

6– آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، ساعت   13 مورخه 1399/05/29 ميباشد.

7– نشاني محل تسليم پيشنهادها :   شهرداری اقبالیه واحد دبيرخانه   ودرمرحله بعد ، اخذ رسيد .

8– تمام اسناد مزایده ازجمله اين فرم بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با اسناد پيشنهاد قيمت تسليم شود.

9– به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر تسلیم ميشوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10– پيشنهادهاي واصله درساعت12 مورخ  1399/05/30 در كميسيون مزایده گشوده و خوانده ميشود.

11– برندگان اوّل و دوّم وسوم مزایده هرگاه حاضر به  عقد قرارداد  نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد گردید (بر اساس ماده پنج ،بند 3 آیین نامه مالی وقوانین شهرداريها).

12– هرگاه در جریان مزایده، اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگانی به زیان مزایده گزار یا منافع جمهوری اسلامی ایران با هم تباني و یا مصالحه كرده اند، مزایده لغو خواهد شد و مزایده گزار ، گزارش امر را با درج نام پيشنهاد دهندگانی که در این جریان شرکت داشته اند، برای اقدام قانونی، به مراجع ذیصلاح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارسال خواهد کرد.

13- هزینه آگهی مزایده (هر چند نوبت ) و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

شرايط مزایده

موضوع مزایده : اجاره سالن  ورزشی

علاوه بر مراتبي كه در راهنمای اين مزایده ذكر شده است شرايط مشروحه ذیل ،  نيز در اين مزایده مورد عمل قرار خواهد گرفت.

1- داوطلب مشاركت در مزایده  بايد پيشنهاد خود را در سه پاكت جداگانه “الف”، “ب” و “ج” ميباشد بترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در پاکت  د”  قرارداده و در موعد مقرر به دستگاه مزایده گزار تسليم نمايد. در روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مزایده، شماره و تاریخ اسناد مزایده، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و تاريخ وصول، به دستگاه مزایده گزار تسليم گردد. شركت كننده در مزایده پس از تسليم پيشنهاد خود مجاز به پس گرفتن، تغيير و يا اصلاح آن نخواهد بود.  

2 – منظور از پيشنهاد مزایده، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي 3، 4، 5 و 6 ذيل است كه در دو نسخه تهیه و حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت “الف”، “ب” و یا “ج” قرار داده ميشوند.

3 – اسناد و مدارك مزایده كه از طرف دستگاه مزایده گزار در اختيار داوطلبان مشاركت در مزایده قرار داده شده است بايد بر طبق شرايط مزایده و راهنمای آن و نيز ساير دستورالعملها و مقررات، تكميل و تنظيم شده و همراه ساير مدارك درخواستي در پاكتهاي “الف”، “ب” و “ج”  در داخل پاکت د به صورت لاک و مهر شده به دستگاه مزایده گزار تسليم گردد.

4 – مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت “الف” قرار داده شوند عبارتند از :

4-1- ضمانتنامه یا فیش بانکی واریزی جهت شرکت در مزایده .

5 – اسناد و مداركي كه بايد در پاكت “ب” قرار داده شوند عبارتند از :

5-1) اسناد مزایده که تمامی صفحات آن دقیقاً مطالعه، تکمیل و امضاء گردد.

5-2) تصویر اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی و شماره اقتصادی ( برای اشخاص حقوقی) .

5-3)تصویر مصدق تمام  صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل وصاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی.

5-4) تصویر تمام  صفحات شناسنامه وکارت ملی پیشنهاد دهنده ( برای اشخاص حقیقی).

5-5) برگ تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي (فرم شماره3).

6-  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت “ج” قرار داده شوند عبارتند از :

6-1) فرم پيشنهاد قيمت كه بايد  تكميل شده باشد.

6-2) پيشنهادهاي مزایده بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. در صورت وجود ایراد، خدشه و یا نقص در تنظیم و ارائه اسناد و مدارك مزایده، و يا نداشتن تضمين كافي، آن پيشنهاد مردود است و عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد ميشود.

6-3)رقم پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف ، درفرم پیشنهاد قیمت  نوشته شود. براي تعيين برندة مزایده ارقامي كه به حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قیمت به حروف را نداشته باشد، مردود است.

7- کلیه پاکت ها در داخل پاکت د” قرارداده شده و لاک و مهر شده تحویل دبیر خانه شهرداری گردد.

8- برنده مزایده بايد حداكثر تا 7 (هفت) روز پس از ابلاغ مالک ( شهرداری اقبالیه ) به او (باستثناي روزهاي تعطيل)، به عقد مبادرت نمايد. در غير اينصورت تضمين شركت در مزایده او، بدون هيچگونه تشريفات بنفع مالک ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضي نيز در اين خصوص نخواهد داشت. در صورتيكه برنده مزایده در مهلت پيش بيني شده، حاضر به عقد قرارداد نشود، نفرات دوم وسوم در صورت حائز شرايط بودن به عنوان برنده مزایده اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا، حاضر به عقد قرارداد نشود، تضمين شركت در مزایده ایشان هم به ترتيب عنوان شده در بالا، بنفع مالک ضبط ميشود.

9- پس از تعيين نفرات اوّل تاسوم (مورداً) مزایده، تضمين شركت در مزایده نفرات بعدي در اسرع وقت آزاد ميشود.

10- در صورت عدم پذيرش پيشنهاد واصله ، تضمين شركت در مزایده نفرات اوّل و دوّم  ،  مورداً با توجه به شرايط مسترد خواهد شد.

11- كليه پيشنهادات مشروط و يا مبهم و يا غير قابل قبول و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مزایده در آنها رعايت نشده باشد مردود خواهند بود و ما لک (دستگاه مزایده گزار) نيز در چهارچوب قانون در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و موظف به دادن هيچگونه توضيحي در اين خصوص نميباشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *