ردیف عنوان نام و  نام خانوادگی
1   شهردار به عنوان رییس میکائیل سلمانی
2 مسئول امور سرمایه گذاری به عنوان دبیر محمد گروسی
3 یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب شهردار مرتضی رحیمیان
4 یک نفر نماینده شورا  هوشنگ حیدری
5 یک نفر کارشناس بصیر و خبره به پیشنهاد شهردار و تصویب شورا رمضان شریفی
6 یک نفر به انتخاب معاون امور عمرانی استانداری وحید درگی
Skip to content