پروژه‌های واگذارشده

لیست پروژه‌های واگذار شده به شرح زیر است:

ردیف عنوان پروژه آورده شهرداری (میلیون ریال) آورده سرمایه‎‌گذار (میلیون ریال) جمع کل (میلیون ریال) توضیحات
1 مر کز کار آفرینی آورده شهرداری : ساختمان   (درصد سهم شهرداری  50 %)
2 درمانگاه آورده شهرداری : مجوزات    (درصد سهم شهرداری  20 %)
3 فرهنگسرا آورده شهرداری : ساختمان   (درصد سهم شهرداری  41 %)
4 مجموعه فرهنگی ، تفریحی و ورزشی (پینت بال) 5000 5000 آورده شهرداری : نیم هکتارزمین   (درصد سهم شهرداری سال اول   10 %) +B.O.T
Skip to content