واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اقبالیه در راستای نیل به اهداف عالی چشم انداز شهرداری اقبالیه و در اجرای سیاست و چشم انداز خود مبنی بر خودکفایی نهادهای خدمات‌رسان شهری، دستیابی به منابع درآمدی پایدار و توسعه مشارکتی شهر اقبالیه از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی، به منظور افزایش سطح کمی و کیفی خدمات، سیاست‌های کیفی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

  • ارائه ساختاری نوین و پایدار برای درآمدهای شهرداری
  • توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های شهری و رفاهی شهروندان
  • کاهش زمان اجرای پروژه‌های شهری با به کارگیری مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
  • تغییر نگرش تامین درآمد شهرداری از فروش تراکم به مشارکت به بخش خصوصی
Skip to content