در توسعه سرمایه در شهرداری ساختار فرهنگی امور سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها مبنا می‌باشد. لذا براین‌اساس باید الف) وجود مشکل را قبول کرد. ب) مسئولین استان و شهر بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری توافق نمایند. پ) اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری و اعطاء اختیارات و امتیازات توافق نمایند. ت) دیدگاه‌ها و نگرش‌های مسئولین و مدیران و کارشناسان مبتنی بر نظریه برد برد باشد. د) تبلیغات را مد نظر قرار داد. لذا انتظار سرمایه‌گذار تکریم است. سرمایه‌گذار، سرمایه دارد ولی آنچه بیش از سرمایه برایش مهم است حمایت و تکریم است. پروژه تعریف شده برای سرمایه‌گذاری باید در قیاس با پروژه‌های سایر بخش‌های اقتصادی دارای سود بیشتری باشد تا سرمایه خود به سمت توسعه شهری حرکت کند. تمام فرم‌ها و مراحل پروژه کاری به صورت استاندارد تعریف شوند و در اولین جلسه به سرمایه‌گذار ارائه شوند تا در کار تسریع گردد. ضمنا مذاکرات باز و رودررو و قوی براساس اصول و فنون مذاکره با سرمایه‌گذار انجام داد. لذا حتما برای جذب سرمایه باید از مشاورین و مذاکره‌کننده‌های قوی در خصوص جلب سرمایه و انعقاد قرارداد استفاده نمود.
Skip to content