ردیف عنوان نام و  نام خانوادگی
1 شهردار بهعنوان رییس مهران  اکبرپور
2 معاون اداری و مالی یا رییس امور مالی شهرداری غلامرضا فرجی
3 مسئول امور سرمایه گذاری به عنوان دبیر رمضان  شریفی
4 یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب شهردار مرتضی رحیمیان
5 یک نفر کارشناس مالی یا اقتصادی به انتخاب شهردار محمدرضا توکلی
6 یک نفر کارشناس بصیر و خبره به پیشنهاد شهردار و تصویب شورا رضا طاهری
7 یک نفر به انتخاب معاون امور عمرانی استانداری وحید درگی