اسناد مزایده سه دستگاه خودرو شهرداری اقبالیه-مهر1398

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .