ارتباط با شهرداری

آدرس :استان قزوین شهر اقبالیه – بلوار امام خمینی (ره)- خیابان شهید ابوترابی – ساختمان شهرداری اقبالیه

کد پستی :54991-34183

فکس :14-02833422611

تلفن :14-02833422611

سامانه پیامکی :5000298667-5000298668

 

 
Skip to content