ارتباط با شهرداری

آدرس : قزوین شهر اقبالیه خیابان شهید با هنر ساختمان شهرداری و شورای شهر اقبالیه کد پستی : 79695-34718

فکس : 028.33420203

تلفن : 028.33420203