برگزاری مراسم گرامی داشت روز زمین پاک
تقدیر و تشکر بابت فعالیت مرکز کارآفرینی شهرداری اقبالیه

در روز جمعه 1398/02/06 به جهت ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت و گرامیداشت هفته زمین پاک پاکسازی مسیر اقبالیه قزوین و بالعکس با همکاری 16 نفر از نیروهای خدمات شهری شهرداری اقبالیه انجام شد. در این طرح به میزان (900 کیلوگرم) زباله رها شده در طبیعت جمع آوری گردید. امید است با عنایت به افزایش توجه شهروندان به محیط زیست طی سالهای اخیر ، میزان تولید پسماند کاهش یافته  و حفظ و حراست از محیط زیست توسط شهروندان رعایت گردد.

 

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است