افتتاح مرکزفروشگاه کارآفرینی شهرداری اقبالیه

حمایت از ورزشکاران جلوی آسیب های اجتماعی را می گیرد.
پیام تبریک شهردار ورئیس شورای اسلامی اقبالیه به مناسبت بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

به مناسبت روزملی کارآفرینی وآموزش مهارت فنی وحرفه ای فروشگاه مرکز کارآفرینی شهرداری اقبالیه با حضور مسئولین شهری افتتاح شد.

دراین مراسم اکبرپور شهرداراقبالیه گفت:120نفرازافراد با هدف ایجاد اشتغال درمنازل در مرکز کارآفرینی آموزش دیده اند.

شهرداراقبالیه گفت: نزدیک به هزار دست انواع لباس توسط افراد کارآموزان درمرکز کارآفرینی دوخته شده  ودرفروشگاه عرضه شده است پیش بینی می شود تاپایان سال97حدود 5هزار دست لباس درفروشگاه ارایه شود.

وی بیان کرد: درراستای عنایت ویژه به منویات مقام معظم رهبری وحمایت از کالای ایرانی مدیریت شهری با استفاده از زیرساخت ها وفضاهای دراختیار وحمایت ازکارافرینان اقدام به راه اندازی فروشگاه کرده است.

وی تصریح کرد: درهمین راستا فروشگاه کارآفرینی دراختیار کارآفرینان گذاشته شد تا علاوه بر بازاریابی بتوانند محصولات خود را برای عموم عرضه نمایند تا ازاین طریق اعتماد همه جانبه مردم به کالای ایرانی جلب شود.

اکبرپور گفت: فروشگاه کارافرینی با هدف اقتصاد مقاومتی ،تولید ،اشتغال وحمایت از کالای ایرانی ،کمک به بازاریابی وفروش محصولات تولیدی وکسب وکارهای کوچک دایر شده است

وی توجه وحمایت از کارآفرینان را زمینه ساز رشد وبالندگی کشور دانست وخاطر نشان کرد: حمایت از تولیدات کالای ایرانی چرخ اقتصاد وزندگی خانواده ایرنی رابه حرکت درمی اورد وموجب می شود محصولات ایرانی توان رقابت با مشابه خارجی را پیدا کند.

شهرداری اقبالیه گفت: فروشگاه کارآفرینی در مساحت 150مترمربع با اعتباری بالغ بر 50میلیون تومان راه اندازی شده است.

وی گفت: تجهیزات ومواد اولیه تهیه پوشاک مرکزکارآفرینی با اعتباری بالغ بر200میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.