جلسه شهردار با مدیر کل فناوری ارتباطات و اطلاعات استان قزوین