گزارش تصویری از نظافت کامل بلوار کشاورز توسط واحد خدمات شهری شهرداری