گزارش تصویری از پاکسازی زمینهای اطراف نخاله دانی در اراضی جنوب شهر توسط واحد خدمات شهری