رنگ آمیزی گلدان های شهری – میدان امام خمینی(ره) توسط واحد فضای سبز و خدمات شهری شهرداری