جلسه پورقاسم سرپرست و معاون اداری مالی شهرداری با رییس اداره محیط زیست شهرستان قزوین در راستای آموزش ، فرهنگ سازی و ساماندهی پسماند شهر در دفتر شهردار برگزار و در خصوص موضوعات بحث و گفتگو کردند.