جلسه کمیسیون مالی و بررسی تعرفه در آمدی سال ۱۴۰۱شهرداری اقبالیه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی و مسئول واحد درآمد شهرداری در دفتر شورای اسلامی برگزار شد.