گزارش تصویری از بازدید میدانی پورقاسم سرپرست شهرداری،سید علی پرپینچی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی، نظامی معاون عمرانی ، پرپینچی معاون اداری مالی ، قریشی مسئول واحد شهرسازی به همراه نماینده کشاورزان از خیابان آزادگان