گزارش تصویری از ادامه جدول گذاری انتهای کوچه های نیلوفر و پارک سر رشته داری توسط واحد عمرانی