گزارش تصویری از فعالیت عمرانی در سطح شهر،ادامه جدول گذاری انتهای کوچه های نیلوفر،جالیز پیاده رو خیابان ولیعصر(ع)، توسط واحد عمرانی