آغاز عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر توسط شهرداری اقبالیه