گزارش تصویری از ادامه آماده سازی اراضی باغ عمران و خیابان ابوترابی توسط واحد عمرانی شهرداری