گزارش تصویری از آماده سازی و زیرسازی معابر سطح شهر جهت آسفالت دستگاهی توسط واحد عمرانی شهرداری،