گزارش تصویری از زیر سازی کوچه های خیابان آزادگان توسط واحد عمرانی شهرداری