گزارش تصویری از ادامه عملیات زیرسازی و جدول گزاری معابر عمومی زمین های عزیزی توسط واحد عمرانی