جلسه رئیس اداره آب و فاضلاب و هئیت همراه با پورقاسم سرپرست شهرداری جهت بررسی موضوع و خدمات رسانی به زمین های عزیزی