بازدید میدانی پورقاسم سرپرست شهرداری ، نظامی معاون عمرانی شهرداری و بیگدلو رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر اقبالیه از عملیات زیرسازی و جدول گذاری باغ عمران