گزارش تصویری از ادامه عملیات زیرسازی زمین های باغ عمران توسط واحد عمرانی شهرداری