گزارش تصویری از ادامه عملیات عمرانی و جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری اقبالیه