بازدید میدانی فرجی شهردار اقبالیه از کف شکنی چاه و افزودن لوله جدار آب فضای سبز در پارک مسافر به منظور افزایش آبدهی

Skip to content