بازدید میدانی مهندس سلمانی شهردار ، مهندس حیدری رئیس شورا و مهندس ‌پرپینچی عضو شورای اسلامی شهر اقبالیه از پروژه زیرسازی و آماده سازی زمین فوتبال جهت نصب چمن مصنوعی

Skip to content