گزارش تصویری از بازدید غلامرضا فرجی شهردار و مسئولین واحد های حراست ، مالی و درآمد از مرکز کار آفرینی شهرداری اقبالیه