اطلاعات  شهرداري اقباليه
شناسه ملي 14003062733
كد پستي 3418354991
كد اقتصادي 411371197773
شماره كارگاه 0408130031
تاريخ تاسيس 15/09/1370
تاريخ افتتاح 19/11/1371
درجه شهرداری 7
کد تقسیماتی شهر 70538

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی شهردار تاریخ فعالیت
اولين     شهردار علی قنبري   الموتي 19/11/71 لغايت21/06/73
دومين    شهردار کریم حبيبي   انبوهي 21/06/73 لغايت05/10/74
سومين    شهردار حبیب الله    باقري 05/10/74 لغايت06/03/78
چهارمين شهردار بهمن        لشگري 05/03/78 لغايت22/03/86
پنچمين   شهردار  خلیل    نوروزي 24/06/86 لغايت13/10/89
ششمين   شهردار مصطفی     كاشي پزها 24/02/90 لغايت11/06/92
هفتمین   شهردار محمد     پیری 30/07/92 لغایت02/06/96
هشتمین  شهردار مهران     اکبر پور 02/07/96 لغایت18/07/98
نهمین     شهردار غلامر ضا     فرجی 15/04/99 لغایت00/00/00