اطلاعات  شهرداري اقباليه
شناسه ملي 14003062733
كد پستي 3418354991
كد اقتصادي 411371197773
شماره كارگاه 0408130031
تاريخ تاسيس 1370/09/15
تاريخ افتتاح 1371/11/19
درجه شهرداری 7
کد تقسیماتی شهر 70538

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی شهردار تاریخ فعالیت
اولين     شهردار علی قنبري   الموتي 1371/11/19 لغايت1373/06/21
دومين    شهردار کریم حبيبي   انبوهي 1373/06/22 لغايت1374/10/05
سومين    شهردار حبیب الله    باقري 1374/10/06 لغايت1378/03/06
چهارمين شهردار بهمن        لشگري 1378/03/07 لغايت1386/03/22
پنچمين   شهردار  خلیل    نوروزي 1386/06/24 لغايت1389/10/13
ششمين   شهردار مصطفی     كاشي پزها 1390/02/24 لغايت1392/06/11
هفتمین   شهردار محمد     پیری 1392/07/30 لغایت1396/06/02
هشتمین  شهردار مهران     اکبر پور 1396/07/01 لغایت1398/07/18
نهمین     شهردار غلامر ضا     فرجی 1399/04/15 لغایت1400/05/17
دهمین شهردار انوشیروان محمودی 1400/07/17 لغایت 1400/09/17
یازدهمین شهردار میکائیل سلمانی 1401/05/04

 

Skip to content